Klik hier voor informatie over tennislessen voor volwassenen...
Klik hier voor informatie over tennislessen voor jeugd...
Klik hier voor informatie over onze trainers...
Tennisschool Buitenveldert > Nieuws

Up-date Tennis en het Corona Virus

Nieuws van thursday 26 march

Volgende week maandag zouden we normaal gesproken met de lessen van het zomer seizoen beginnen. Dit gaat zoals we allemaal weten helaas niet gebeuren. 

Hoe wij als tennisschool hiermee omgaan is als volgt: stel we starten per 1 juni dan met de lessen dan word de serie van 17 lessen omgezet naar een serie van 11 lessen. Iedereen betaald dan voor een serie van 11 lessen.

Gijs de Groundsman is samen met Rene Heffels elke dag bezig geweest om de banen speelklaar te krijgen. Zodat wanneer het sein op groen word gezet we direct kunnen beginnen met lessen, competitie en vrijspelen. 

Voorlopig mag er absoluut niet gespeeld worden op de banen ook niet stiekum.  Zodra we weten, wanneer we kunnen beginnen met de lessen, competitie of vrijspelen zullen we iedereen informeren.

Namen alle leraren van de tennisschool wensen we iedereen veel sterkte toe in deze moelijke tijd. 

Met sportieve groeten,

Menco van Herk

De banen zie hieronder liggen er top bij en klaar om op te spelen!

Hieronder de up date vanuit de KNLTB mbt het Corona Virus. 

Update 26 maart;
*Nieuwe maatregelen coronavirus: Wat betekent dit voor trainingen en competities na 6 april?*

Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op maandag 23 maart jl. nieuwe maatregelen getroffen. Bijeenkomsten en evenementen met vergunnings- en meldplicht zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs en dus ook tennisparken geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april. Wat betekent dit voor trainingen en competities na 6 april?

Het kabinet beslist komende dinsdag 31 maart hoe Nederland verdergaat met de bestrijding van het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april gelden, dus onder meer over het thuiswerken en de sluiting van scholen, sportclubs, restaurants en musea. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt.

De KNLTB kan nu dus nog niet precies zeggen wat de consequenties zijn voor tennis, trainingen en de start van de competities na 6 april. We houden hierover nauw contact met NOC*NSF en VWS.

We nemen nu geen overhaaste beslissing over het vervolg van de uitvoering van de competities. We willen alle scenario’s goed afwegen en de juiste keuzes maken voor de lange termijn. Hierbij zal de gezondheid van onze leden altijd voorop staan. Het voorlopige uitstel van de competities tot begin mei zoals vorige week aangekondigd blijft staan. 

Dinsdag 31 maart en uiterlijk 6 april weten we meer over de maatregelen en de betekenis voor sport.

 

 

Dear ,
Next Monday we would normally start the summer season classes. As we all know, this is unfortunately not going to happen.

How we as a tennis school deal with this is as follows: suppose we start with lessons on 1 June, then the series of 17 lessons is converted into a series of 11 lessons. Everyone therefore pays for a series of 11 lessons.

Gijs de Groundsman worked together with Rene Heffels every day to get the courts ready for play. So that when the signal is turned green we can immediately start lessons, competition and free play. 

For the time being, it is absolutely not allowed to play on the courts. As soon as we know more when we can start the lessons, competition and free play, we will inform everyone.

On behalf of all tennis school teachers, we wish everyone a lot of strength at this difficult time. 

Met sportieve groeten,

Menco van Herk

Below the update from the KNLTB regarding the Corona Virus.

Update March 26; * New measures for coronavirus: What does this mean for training and competitions after April 6? * The cabinet took new measures in the fight against the corona virus on Monday 23 March. Meetings and events with a permit and notification obligation are now prohibited until 1 June. Sports clubs and therefore also tennis parks are still closed until April 6. What does this mean for training and competitions after April 6?

The cabinet will decide on Tuesday 31 March how the Netherlands will continue to fight the corona virus. These are the measures that apply until 6 April, including the work from home and the closure of schools, sports clubs, restaurants and museums. With regard to the training and competitions, it will be decided no later than April 6 whether they can start again or whether the measure will be extended.

The KNLTB cannot yet say exactly what the consequences will be for tennis, training and the start of the competitions after April 6. We maintain close contact with NOC * NSF and VWS about this.

We are not making a hasty decision now about the continuation of the execution of the competitions. We want to weigh all scenarios well and make the right choices for the long term. The health of our members will always come first. The preliminary postponement of the competitions until the beginning of May as announced last week remains.

On Tuesday 31 March and no later than 6 April we will know more about the measures and their significance for sport.

 

Het tennispark gaat dicht ivm de strijd tegen het Corona virus!

Nieuws van sunday 15 march

Door de strijd tegen het Corona virus heeft de overheid maatregelen opgelegd aan sport clubs. De maatregel houdt in dat het Tennispark voor de komende 3 weken gesloten is  tot maandag 6 april. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • Leraren die nog lessen zouden inhalen de komende week gaan niet door.
  • De trainingen van de zaterdag en zondag middag gaan ook niet meer door.

Deze gemiste lessen proberen we zodra er weer getennist kan worden als nog in te halen. 

De zomerlessen die zouden starten op maandag 30 maart zullen sowieso met een week verschoven worden. Op de meeste dagen hebben we de mogelijkheid om een week langer door te gaan zodat de afgesproken serie van 17 lessen gegeven kan worden. Persoonlijk denk ik dat de periode dat er niet getennist kan worden langer gaat duren. Dan zullen we naar andere oplossingen zoeken. In ieder geval hoeft er niet betaald te worden voor lessen die we niet kunnen geven vanwege het Corona virus. Dus als het aantal van de serie lessen word aangepast zal ook de factuur worden aangpast. Er zijn nog plekken over voor het zomerseizoen en inschrijven is nog steeds mogelijk.

Ik wens iedereen namens alle leraren van de Tennisschool sterkte toe in deze moeilijke periode. Hopelijk gaat dit niet te lang duren.

Met sportieve groet, Menco van Herk

 

Due to the fight against the Corona virus, the government has imposed measures on sports clubs. The measure means that the Tennis Park will be closed for the next 3 weeks until Monday April 6. This has the following consequences:

  • Teachers who would catch up on lessons next week are canceled.
  • The training sessions on Saturday and Sunday afternoon are also canceled.

We try to catch up on these missed lessons as soon as we can play tennis again.

The summer lessons that would start on Monday March 30 will be shifted by a week anyway. On most days we have the option to continue for a week longer so that the agreed series of 17 lessons can be given. Personally, I think the period when tennis cannot be played is going to last longer. Then we will look for other solutions. In any case, there is no need to pay for lessons that we cannot give due to the Corona virus. So if the number of the series of lessons is adjusted, the invoice will also be adjusted. There are still places available for the summer season and registration is still possible.

On behalf of all the tennis school teachers, I wish everyone strength in this difficult period. Hopefully this will not take too long.

Inschrijving is open voor Tenniskamp 2

Nieuws van thursday 2 january

Tennisschool Buitenveldert organiseert 2 tenniskampen in samenwerking met ALTC-Buitenveldert en Maccabi tennis. Tenniskamp 1 (6 t/m 10juli) en Tenniskamp 2 (10 t/m 14 augustus). De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.00 en 9.30 uur en weer opgehaalt tussen 16.30 en 17.00 uur. Via deze mail kun je inschrijven voor Tenniskamp 2!

>> Lees verder...

Inschrijving is open voor Tenniskamp 1

Nieuws van thursday 2 january

Tennisschool Buitenveldert organiseert 2 tenniskampen in samenwerking met ALTC-Buitenveldert en Maccabi tennis. Tenniskamp 1 (15 t/m 19 juli) en Tenniskamp 2 (19 t/m 23 augustus) Via deze mail kun je  inschrijven voor Tenniskamp 1

 

>> Lees verder...

Legenda

  • Klik op het vraagteken voor meer informatie
Team van de World Tour Rood en Oranje 2015 Property Sheet
Opstelling competitie teams Property Sheet
World Tour Oranje.docx Property Sheet

Nieuwsarchief

Klik op deze koppeling voor eerder nieuws over onze school.

Volg ons

Delen

User Name

Password

Info New or Forgotten?